Tsis txhob muab kuv cov ntaub ntawv ntiag tug muag

Koj txoj cai nyob hauv California Txoj Cai Ntiag Tug Ntiag Tug Ntiag Tug

Txoj Cai Tswjfwm Ntiag Tug Hauv Xeev California (CCPA) muab txoj cai rau koj txog kev saib xyuas koj cov ntaub ntawv lossis cov ntaub ntawv ntiag tug li cas. Raws li txoj cai lij choj, cov neeg nyob hauv California tuaj yeem xaiv tawm ntawm "muag" ntawm lawv cov ntaub ntawv ntiag tug rau lwm tus thib peb. Raws li CCPA lub ntsiab lus, "muag" hais txog kev khaws cov ntaub ntawv rau lub hom phiaj ntawm kev tsim kev tshaj tawm thiab lwm yam kev sib txuas lus. Kawm paub ntau ntxiv txog CCPA thiab koj txoj cai ntiag tug.

Yuav tshem tawm li cas

Los ntawm txhaj rau kab ntawv txuas hauv qab no, peb yuav tsis sau lossis muag koj cov ntaub ntawv ntiag tug ntxiv lawm. Qhov no siv rau ob tog thib peb thiab cov ntaub ntawv peb sau los pab kho koj tus kheej kev paub ntawm peb lub vev xaib lossis los ntawm lwm yam kev sib txuas lus. Yog xav paub ntxiv, saib peb txoj cai ntiag tug.